Menu Sluiten

Missie & visie

Missie: Samen met het kind en zijn/haar omgeving eraan werken om meer plezier in het leven te krijgen door de ervaren belemmeringen hanteerbaar te maken voor het kind en de omgeving.

Visie: Kinderen en jongeren met psychosociale problemen en hun omgeving begeleiden naar de ervaring van een waardevol en plezierig leven waarbij we gebruik maken van onderzochte effectieve methodes.

We slaan met elkaar, behandelaar, ouders, kind en de omgeving de handen ineen om een kind of een jongere weer meer plezier te geven in het leven. Hierbij staat het kind centraal waarbij de omgeving wordt ingezet om het kind weer een leven te laten leiden waardoor het zichzelf weer als waardevol ervaart. Dit kan ook betekenen dat het kind en de ouders hebben leren leven met de beperkingen die er ook kunnen zijn.

Kernwaarden

 • Iedereen is waardevol 
 • Met elkaar 
 • Flexibel en creatief 
 • Professioneel

Iedereen is waardevol

De mens is kostbaar en waardevol en daarom het waard om respectvol te benaderen. In deze wereld zien we veel gebrokenheid. Daar zijn problemen door beperkingen, handicaps, verdriet, rouw en scheiding een voorbeeld van. Deze kunnen we niet altijd wegnemen maar we kunnen wel leren om met deze gebrokenheid om te gaan. Ons leven is niet maakbaar. We willen ons inzetten om anderen te leren omgaan met deze gebrokenheid.  

Met elkaar

Samenwerking met ouders (en zonodig andere betrokkenen zoals familie, vrienden) en onderwijs als bondgenoten in de behandeling van kinderen/jongeren vinden we erg belangrijk. Dit betekent dat:  

 • Ouders worden uitgenodigd bij het intakegesprek, ook als ouders gescheiden zijn.  
 • School wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en zonodig wordt er contact gelegd met school voor informatie over de client.  
 • Met eventueel andere betrokken hulpverleners wordt contact gelegd, als ouders en kind van 12+ hier toestemming voor geven.   
 • Ouders worden altijd betrokken bij de behandeling (tenzij een kind van 12+ dit aangeeft dit niet te willen) en zonodig ook de school. Wanneer ouders nog andere mensen erbij willen betrekken zoals familie en/of vrienden staan we daar open voor. 
 • Wanneer er meerdere hulpverleners bij het kind/gezin betrokken zijn, nemen we contact op met deze hulpverleners om af te stemmen wie wat doet en waar ieder verantwoordelijk voor is.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg op deze manier het beste geïmplementeerd kan worden in het leven van het kind en het gezin. Hierdoor voorkomen we dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Dit betekent dat we wel meer tijd besteden aan de intakefase dan in de B-GGZ mogelijk wordt verwacht maar verwachten we dat de behandeling daardoor sneller gaat. 

Flexibel en creatief: 

Wanneer de situatie daarom vraagt, bieden we ook behandeling thuis of op school. Hierin onderscheiden we ons van veel andere praktijken bij behandeling in de B-GGZ. Dit komt omdat we uitgaan van de situatie en kijken welke hulp daarbij past. Hierin zijn we flexibel en creatief.   

 • We bieden maatwerk.  
 • We sluiten aan bij de vraag en de behoefte van de ouders (omgeving) en/of het kind en de jongere.  
 • We voeren indien nodig gesprekken thuis of op school  
 • We starten binnen korte tijd na de intake met de behandeling  

Een deel van onze medewerkers werkt vanuit een christelijke visie. Dit kan een meerwaarde zijn voor cliënten met een christelijke achtergrond.